× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Kiến thức phổ thông

Mã điện thoại di động VN

Mã điện thoại di động VN

Mã chuyển đổi đầu số 2018

Table des matières


    2


PHP code

 $a = array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o'); if (in_array(array('p', 'h'), $a)) { echo "'ph' was foundn";
 } if (in_array(array('f', 'i'), $a)) { echo "'fi' was foundn";
 } if (in_array('o', $a)) { echo "'o' was foundn";
 } $array = array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red'); $key = array_search('green', $array); $key = array_search('red', $array); /* comment */ /* foreach example 1: value only */ $a = array(1, 2, 3, 17); foreach ($a as $v) { echo "Current value of $a: $v.n";
 } /* foreach example 2: value (with key printed for illustration) */ $a = array(1, 2, 3, 17); $i = 0; /* for illustrative purposes only */ foreach ($a as $v) { echo "$a[$i] => $v.n"; $i++;
 } /* foreach example 3: key and value */ $a = array( "one" => 1, "two" => 2, "three" => 3, "seventeen" => 17
 ); foreach ($a as $k => $v) { echo "$a[$k] => $v.n";
 } /* foreach example 4: multi-dimensional arrays */
 $a = array();
 $a[0][0] = "a";
 $a[0][1] = "b";
 $a[1][0] = "y";
 $a[1][1] = "z"; foreach ($a as $v1) { foreach ($v1 as $v2) { echo "$v2n"; }
 } /* foreach example 5: dynamic arrays */ foreach (array(1, 2, 3, 4, 5) as $v) { echo "$vn";
 }
 

JS code (default)

 $(document).ready(function(){ $('#login').css('opacity', '1'); $('#member').css('opacity', '0.52'); $('#login').hover(function(){ $("#login").animate({'opacity': '1'}, 200); $("#member").animate({'opacity': '0.52'}, 200); }); $('#member').hover(function(){ $("#member").animate({'opacity': '1'}, 200); $("#login").animate({'opacity': '0.52'}, 200); }); $('#request_membership').click(function(){ $('#member_request > div:first').css('display', 'none'); $('#member_request > div:last').css('display', 'block'); $("#login").css('display', 'none'); return false; }); $('#back').click(function(){ $('#member_request > div:first').css('display', 'block'); $('#member_request > div:last').css('display', 'none'); $("#login").css('display', 'block'); return false; }); $('input[type="text"],input[type="password"]').focus(function(){ $(this).parent().parent().addClass('focus'); }); $('input[type="text"],input[type="password"]').blur(function(){ $(this).parent().parent().removeClass('focus'); }); initFontSize(); }); function initFontSize() { ratio = $(window).width() / 1200 * 16; ratio = Math.floor(ratio * 100) / 100; if (ratio < 11) ratio = 11; if (ratio > 14) ratio = 14; $('body').css('font-size', ratio + 'px');
 } $(window).resize(function() { initFontSize();
 });
 $(window).trigger('resize'); 

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn

DragonMT MTViet Company 604-555-1234 dragonknightmt@gmail.com